Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87


Konačne rang-liste primljenih učenika u prvi razred JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo po smjerovima u školskoj 2022/2023. godini
 
 

Uputstvo za predaju dokumentacije

Izvod iz Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo

1. Nakon završetka konkursne procedure i objave konačne rang liste kandidat je dužan u prostorijama škole, prema rasporedu kojeg donosi škola, najkasnije četiri dana od dana objavljivanja rezultata on-line upisa predati sljedeće dokumente:
a) prijavu za upis;
b) izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija;
c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi – original;
d) uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – original;
e) uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi – original i
f) drugu dokumentaciju relevantnu za utvrđivanje broja ostvarenih bodova po kriterijima iz čl. 11., 12. i 13. Odluke br. 02-04-19354-4/22 od 12. maja 2022.

2. Prijava za upis se štampa iz Informacionog sistema EMIS na osnovu konačne rang liste i dokaz je da je kandidat ostvario pravo upisa u određenu školu.

Dokumentacija se dostavlja u prostorije JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo u propisanom roku i terminu od 09:00 do 14:00.