Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

smsjezero@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87


PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA JEZERO - SARAJEVO

Vijeće učenika se osniva zbog:

 • Promovisanje i zaštita prava i obaveza, te potreba i interesa učenika;
 • Podsticanje aktivnog učešća učenika u radu škole;
 • Saradnja sa stručnim i upravnim organima škole, te vijećem roditelja;
 • Predstavljanje stavova učenika stručnim i upravnim organima škole, informisanje stručnih i upravnih organa o njihovim stavovima kad se ocijeni da je to potrebno, ili po zahtjevu školskog odbora, o svakom bitnom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom, te stvaranje uvjeta da učenik postane aktivan član u procesu donošenja odluka;
 • Promovisanje interesa škole u društvenoj zajednici, na čijem području se škola nalazi;
 • Promovisanje aktivizma srednjoškolaca, organizujući aktivnosti edukativnog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno-umjetničkog karaktera (okrugli stolovi, debate, sekcije, promocije, sportska takmičenja, izleti, ekskurzije,…);
 • Saradnja s odgovarajućim ustanovama, kao i organizacijama koje se bave pitanjima mladih.

Vijeće učenika JU Srednja medicinska škola Jezero – Sarajevo u 2023/2024 godini raditi prema sljedećem planu:

 • Konstituiranje Vijeća učenika i izbor rukovodstava;
 • Usvajanje Poslovnika o radu Vijeća učenika;
 • Rad na prevenciji izostanaka učenika;
 • Rad na učešću učenika u vannastavnim aktivnostima;
 • Učešće u humanitarnim aktivnostima na nivou škole;
 • Pomoć učenicima sa poteškoćama u učenju;
 • Aktivnosti na unaprjeđenju odnosa između nastavnika i učenika;
 • Prijedlozi za unaprjeđenje komunikacije među učenicima i stvaranje pozitivne školske i razredne klime;
 • Iniciranje organizacija izleta i ekskurzija;
 • Organiziranje posjeta kulturno-historijskim znamenitostima; različitim kulturnim manifestacijama, kino-projekcijama, pozorišnim predstavama, sajmovima;
 • Učešće u organizaciji školskih priredbi i razvijanje sposobnosti učenika da organiziraju i vode aktivnosti, te razvijaju osjećaj odgovornosti;
 • Realiziranje različitih aktuelnih tema uz saradnju sa pedagogom-psihologom škole i saradnju sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima mladih;
 • Saradnja Vijeća učenika sa srodnim organizacijama u drugim školama;

 Plan rada je okviran i može se mijenjati u ovisnosti od interesovanja članova Vijeća učenika.

Planirano će se realizirati kroz:

 • redovne mjesečne sastanke Vijeća;
 • sudjelovanjem u projektima drugih klubova i organizacija sa sličnim ili istim ciljevima, organiziranje, kreativnih radionica, prezentacija, izložbi, različitih akcija i dr. za gore navedene ciljeve za učenike škole u skladu sa zakonom;

Vijeće učenika u školskoj 2023/2024. godini

Razred

Ime i prezime učenika predstavnika Vijeća učenika

I-1

Emina Bičić

I-2

Samra Hadrović

I-3

Nizama Jusić

I-4

Kenan Kovačević

I-5

Adnan Sinanović

I-6

Azrina Mulić

II-1

Aldijana Silnović

II-2

Erna Ećo

II-3

Lamija Vreto

II-4

Nađa Kečo

II-5

Almina Omerović

II-6

Dženana Behulović

III-1

 

III-2

Lamija Efendić

III-3

Sara Batilović

III-4

Mateo-Marin Radonja/Sandy Munković

III-5

Ilda Numanović

III-6

Harun Čekrlija

IV-1

Kelma Alić

IV-2

Sara Đozo

IV-3

Lejla Rovčanin

IV-4

Ejla Goro

IV-5

Sara Bajramović

IV-6

Rijad Kučuk