Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

smsjezero@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87


PRAVILA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O RADU JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O RADU, UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA, PLAĆAMA, NAKNADAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA KOJA NEMAJU KARAKTER PLAĆE

PRAVILNIK O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA STICANJE I RASPODJELU VLASTITIH PRIHODA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU POSTUPKA I PROVOĐENJU DIREKTNOG SPORAZUMA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA U JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O IZBORU, KRITERIJIMA ZA IZBOR, NADLEŽNOSTIMA I RADU DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA

PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA ISKAZIVANJE PRESTANKA POTREBE ZA ZAPOSLENICIMA KOJI SU DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSTALI BEZ RADNIH ZADATAKA I POSTUPAK POPUNE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PROGLAŠAVANJE RADNIKA ZA ČIJIM RADOM JE POTPUNU ILI DJELIMIČNO PRESTALA POTREBA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO

PRAVILNIK O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE

PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA

PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA 9-19

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA 25-21

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE-ZAVRŠNOG ISPITA

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA-LOGOROVANJA, DRUŠTVENO-KORISNOG RADA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA-LOGOROVANJA, DRUŠTVENO-KORISNOG RADA

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, ESKURZIJA, KAMPOVANJA-LOGOROVANJA, DRUŠTVENO-KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE

PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU, ODGAJATELJA, PROFESORA-NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA

PRAVILNIK O FORMI I SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA U OBRAZOVANJU ODRASLIH

PRAVILNIK O NORMIRANIM I NENORMIRANIM POSLOVIMA NASTAVNIKA - 14.09.2022. GODINE

PRAVILNIK O INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA JEZERO - SARAJEVO

PRAVILNIK O NOSTRIFIKACIJI-EKVIVALENCIJI INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU 30-19

ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH

ZAKON O RADU

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE

IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE

IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 7-21

IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 20-22

IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 45-20

ODLUKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO

OBRASCI

SPORAZUM O SARADNJI SA TIROLSKIM KLINIKAMA

ODLUKA - PLAN JAVNIH NABAVKI  ZA 2021. GODINU

ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POPIS KNJIGA I STRUČNE LITERATURE

ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - 24.02.2023. GODINE

ODLUKA O ISPLATI KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR RADNIKA - 24.02.2023. GODINE

ODLUKA O ISPLATI KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR RADNIKA - 29.06.2022. GODINE

ODLUKA O IZBORU AGENCIJE - NAJBOLJEG PONUĐAČA - 20.02.2023. GODINE

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA INTEGRITETA - 20.02.2023. GODINE

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA - 01.11.2022. GODINE

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA - 11.01.2023. GODINE

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA - 30.05.2022. GODINE

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE - 29.09.2022. GODINE

ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PLANA INTEGRITETA - 23.02.2023. GODINE

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRJEDLOGA PLANA UPISA UČENIKA U PRVI RAZRED - 24.02.2023. GODINE

ODLUKA O VERIFICIRANJU KONAČNE RANG-LISTE - AKUŠERSKO - GINEKOLOŠKA SESTRA - TEHNIČAR - 29.06.2022. GODINE

ODLUKA O VERIFICIRANJU KONAČNE RANG-LISTE - FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR - 29.06.2022. GODINE

ODLUKA O VERIFICIRANJU KONAČNE RANG-LISTE - PEDIJATRIJSKA SESTRA - TEHNIČAR - 29.06.2022. GODINE

ODLUKA O VERIFICIRANJU KONAČNE RANG-LISTE - PSIHO - GERIJATRIJSKA SESTRA - TEHNIČAR - 29.06.2022. GODINE

ODLUKA O VISINI PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA ŠKOLOVANJA - 29.09.2022. GODINE

ODLUKE O ISPLATI TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA - 22.02.2023. GODINE

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNE RANG-LISTE I ZBIRNE LISTE RADNIKA SA NEPUNOM NASTAVNOM NORMOM - 24.03.2023. GODINE

ODLUKA O ISPLATI NAKNADE ZA PRIJEVOZ - JANUAR 2023. GODINE

ODLUKA O ISPLATI NAKNADE ZA PRIJEVOZ - FEBRUAR 2023. GODINE

ODLUKA O ISPLATI NAKNADE ZA PRIJEVOZ - MART 2023. GODINE

ODLUKA O UTVRĐIVANJU TROŠKOVA PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH - 29.12.2022. GODINE

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA, POTRAŽIVANJA, OBAVEZA I SITNOG INVENTARA

RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE PRESTALA POTREBA

RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR RADNIKA

RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCJENJIVANJE, NAPREDOVANJE I STICANJE STRUČNIH ZVANJA

RJEŠENJE O IMENOVANJU MENADŽERA INTEGRITETA - 24.10.2022. GODINE

RJEŠENJE O IMENOVANJU ENERGIJSKOG MENADŽERA - 31.08.2022. GODINE

RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PUTNIČKE AGENCIJE - 29.09.2022. GODINE

RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PUTNIČKE AGENCIJE - 01.02.2023. GODINE

RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POPIS - 13.12.2022. GODINE

RJEŠENJE O IMENOVANJU OSOBE OVLAŠTENE ZA PRIJEM PRIJAVA - 24.10.2022. GODINE

RJEŠENJE O ISPLATI NOVČANE NAKNADE ZA IZRADU RASPOREDA - 21.12.2022. GODINE

RJEŠENJE O ISPLATI KOMISIJE ZA POPIS - 26.05.2022. GODINE

RJEŠENJE O ISPLATI NOVČANE NAKNADE ZA POSLOVE UNOSA STALNIH SREDSTAVA - 28.12.2022. GODINE

PLAN INTEGRITETA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PLAN INTEGRITETA - 23.02.2023. GODINE

PRIJEDLOG IZVEDBENOG PLANA I PROGRAMA EKSKURZIJE UČENIKA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA – JEZERO SARAJEVO

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU I REZULTATIMA U UČENJU I VLADANJU UČENIKA NA KRAJU DRUGOG POLUGODIŠTA - 29.09.2022. GODINE

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJ O RADU I REZULTATIMA U UČENJU I VLADANJU UČENIKA NA KRAJU PRVOG POLUGODIŠTA - 11.01.2023. GODINE

UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE UČENIKA

PLAN KORIŠTENJA GODIŠNJIH ODMORA RADNIKA ŠKOLE ZA 2023. GODINU

RJEŠENJE PO ŽALBI - 17.04.2023. GODINE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - 22.05.2023. GODINE

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE - 25.05.2023. GODINE

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE - 26.05.2023. GODINE

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNE RANG-LISTE I LISTE SA NEPUNOM NASTAVNOM NORMOM-RADNIM VREMENOM-24.03.2023. godine

ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU-17.04.2023.godine

ODLUKA O ISPLATI NAKNADE ZA RAD U KOMISIJI ZA POPIS-17.04.2023.godine

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ELEKTRIČNE ENERGIJE-17.04.2023.godine

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRIRODNOG PLINA-17.04.2023.godine

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA SISTEMATSKOG PREGLEDA RADNIKA ŠKOLE-17.04.2023.godine

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠKOLSKOJ 2023-2024.GODINI-02.06.2023.godine

ODLUKA O VERIFICIRANJU KONAČNE RANG-LISTE - AKUŠERSKO-GINEKOLOŠKA SESTRA TEHNIČAR-27.06.2023.godine

ODLUKA O VERIFICIRANJU KONAČNE RANG-LISTE - FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR-27.06.2023.godine

ODLUKA O VERIFICIRANJU KONAČNE RANG-LISTE - PEDIJATRIJSKA SESTRA TEHNIČAR-27.06.2023.godine

ODLUKA O VERIFICIRANJU KONAČNE RANG-LISTE - PSIHO-GERIJATRIJSKA SESTRA TEHNIČAR-27.06.2023.godine

ODLUKA O DRUGOJ IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI-24.07.2023.godine

ODLUKA O ISPLATI NOVČANE NAKNADE KOMISIJI ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR RADNIKA - 25.08.2023. godine

ODLIKA O ISPLATI DNEVNICA - MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOČARI - 20.09.2023. godine

ODLIKA O ISPLATI POSEBNOG DODATKA ZA ŠKOLSKU 2022 - 2023. godinu - Lejla Herenda - 29.09.2023. godine

ODLIKA O ISPLATI POSEBNOG DODATKA ZA ŠKOLSKU 2022 - 2023. godinu - Bedrija Mujić - 29.09.2023. godine

ODLIKA O ISPLATI POSEBNOG DODATKA ZA ŠKOLSKU 2022 - 2023. godinu - Nermin Zukanović - 29.09.2023. godine

ODLUKA O ISPLATI POSEBNOG DODATKA ZA ŠKOLSKU 2022 - 2023. godinu - Emina Dacić - 29.09.2023. godinu

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠKOLSKOJ 2023-2024. GODINI - 22.09.2023. godine

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA - 28.09.2023. godine

ODLUKA PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. godinu - 17.04.2023. godine

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ROBA, USLUGA I RADOVA - 27.06.2023. godine

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU - 27.06.2023. godine

PRAVILNIK O IZMJENEMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU - 24.07.2023. godine

RJEŠENJE O IMENOVANJU EMIS ODGOVORNE OSOBE - 01.09.2023. godine

RJEŠENJE O IMENOVANJU ENERGIJSKOG MENADŽERA I ZAMJENIKA - 01.09.2023. godine

RJEŠENJE O IMENOVANJU PRIVREMENOG VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA-PREDSTAVNIKA RODITELJA - 28.09.2023. godine

RJEŠENJE O IMENOVANJU ŠKOLSKOG ADMINISTRATORA ZA eDNEVNIK - 01.09.2023. godine

RJEŠENJE O ISPLATI NOVČANE NAKNADE ZA IZRADU RASPOREDA U ŠKOLSKOJ 2023-2024. GODINI - 19.09.2023. godine

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU I REZULTATIMA U UČENJU I VLADANJU UČENIKA NA KRAJU ŠKOLSKE 2022-2023. GODINE - 28.09.2023. godine

P O S L O V N I K O RADU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR RADNIKA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA – JEZERO SARAJEVO

ODLUKA O IMENOVANJU VOĐE PUTOVANJA - 19.09.2023. godine

ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE - 29.01.2024. godine

ODLUKA O ISPLATI NAKNADE ZA PRIJEVOZ - 29.01.2024. godine

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD POŽARA NA RADU

RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POPIS - 06.12.2023. godine 

ZAKLJUČAK O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA 2023. godinu i FINANSIJSKOG PLANA ZA 2024. godinu 

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU I REZULTATIMA U UČENJU I VLADANJU UČENIKA NA KRAJU PRVOG POLUGODIŠTA ŠKOLSKE 2023./2024. godine

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRIRODNOG GASA

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE EKETRIČNE ENERGIJE