Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87


PRAVILNIK O RADU JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O RADU, UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA, PLAĆAMA, NAKNADAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA KOJA NEMAJU KARAKTER PLAĆE

PRAVILA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA STICANJE I RASPODJELU VLASTITIH PRIHODA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU POSTUPKA I PROVOĐENJU DIREKTNOG SPORAZUMA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA U JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O IZBORU, KRITERIJIMA ZA IZBOR, NADLEŽNOSTIMA I RADU DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA

PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA ISKAZIVANJE PRESTANKA POTREBE ZA ZAPOSLENICIMA KOJI SU DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSTALI BEZ RADNIH ZADATAKA I POSTUPAK POPUNE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO

PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE-ZAVRŠNOG ISPITA

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA-LOGOROVANJA, DRUŠTVENO-KORISNOG RADA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA-LOGOROVANJA, DRUŠTVENO-KORISNOG RADA

PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE

PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU, ODGAJATELJA, PROFESORA-NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA

PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE

IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE

ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH

PRAVILNIK O FORMI I SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA U OBRAZOVANJU ODRASLIH

ODLUKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH

ZAKON O RADU

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA

OBRASCI

SPORAZUM O SARADNJI SA TIROLSKIM KLINIKAMA

ODLUKA - PLAN JAVNIH NABAVKI  ZA 2021. GODINU

ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POPIS KNJIGA I STRUČNE LITERATURE

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA, POTRAŽIVANJA, OBAVEZA I SITNOG INVENTARA

RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE PRESTALA POTREBA

RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR RADNIKA

RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCJENJIVANJE, NAPREDOVANJE I STICANJE STRUČNIH ZVANJA

PRAVILNIK O INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA JEZERO - SARAJEVO

PLAN INTEGRITETA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRIJEDLOG IZVEDBENOG PLANA I PROGRAMA EKSKURZIJE UČENIKA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA – JEZERO SARAJEVO