Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

smsjezero@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87


Rad Vijeća roditelja za školsku 2023/2024. godinu

U Školi se konstituiše Vijeće roditelja.

Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

Članovi Vijeća roditelja biraju se na 2 (dvije) godine i mogu biti ponovno izabrani.

Mandat članovima Vijeća roditelja počinje teći od dana konstituiranja Vijeća roditelja.

Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednog odjela iz svojih redova biraju jednog predstavnika u Vijeće roditelja Škole.

Za predstavnika roditelja učenika razrednog vijeća u Vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.

Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja rukovodi razrednik.

Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.

Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja.

 Rad Vijeća roditelja

Članovi Vijeća roditelja između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.

Glasanje je javno, dizanjem ruku.

Vijeće roditelja radi na sjednicama.

Sjednice Vijeća roditelja su javne.

Vijeće roditelja može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova.

Vijeće roditelja odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem.

Na sjednicama Vijeća roditelja vodi se zapisnik koji ovjeravaju predsjednik i zapisničar.

Prestanak funkcije člana u Vijeću roditelja

Roditelju učenika prestaje funkcija člana vijeća roditelja kad njegovo dijete izgubi status redovnog učenika Škole, završavanjem školovanja ili prelaskom u drugu školu, kao i na osobni zahtjev roditelja.

U slučaju kada roditelju prestane funkcija člana Vijeća roditelja na njegovo mjesto na roditeljskom sastanku izabrati će se novi član Vijeća u to:

- u slučaju kada je funkcija člana Vijeća roditelja prestala zbog završetka školovanja učenika, birat će se roditelj iz I. razreda,

- u slučaju kada je funkcija člana Vijeća prestala roditelju zbog drugih razloga, birat će se roditelj iz razrednog odjela koji je učenik pohađao.

 

Vijeće roditelja u školskoj 2023/2024. godini

Razred

Ime i prezime roditelja predstavnika Vijeća roditelja

I-1

Adisa Barić

I-2

Senahid Hadrović

I-3

Željka Kulduja

I-4

Enes Jusufagić

I-5

Sabrina Beširović

I-6

Edina Avdić

II-1

Željko Drobnjak

II-2

Denis Zejnelagić

II-3

Amer Đedović

II-4

Admira Kovač

II-5

Asim Fitozović

II-6

Azra Muharemović

III-1

Omer Kurtalija

III-2

Samija Gradišić

III-3

Admir Hodžić

III-4

Nevsada Kurtović

III-5

Osman Tursunović 

III-6

Hilmo Durić

IV-1

Seida Tanjaš

IV-2

Azra Đozo

IV-3

Merhema Rovčanin

IV-4

Miroslav Jovanović

IV-5

Hanka Fejzić

IV-6

Aida Peljto