Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

smsjezero@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87


Rad Vijeća roditelja za školsku 2022/2023. godinu

U Školi se konstituiše Vijeće roditelja.

Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

Članovi Vijeća roditelja biraju se na 2 (dvije) godine i mogu biti ponovno izabrani.

Mandat članovima Vijeća roditelja počinje teći od dana konstituiranja Vijeća roditelja.

Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednog odjela iz svojih redova biraju jednog predstavnika u Vijeće roditelja Škole.

Za predstavnika roditelja učenika razrednog vijeća u Vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.

Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja rukovodi razrednik.

Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.

Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja.

 Rad Vijeća roditelja

Članovi Vijeća roditelja između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.

Glasanje je javno, dizanjem ruku.

Vijeće roditelja radi na sjednicama.

Sjednice Vijeća roditelja su javne.

Vijeće roditelja može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova.

Vijeće roditelja odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem.

Na sjednicama Vijeća roditelja vodi se zapisnik koji ovjeravaju predsjednik i zapisničar.

Prestanak funkcije člana u Vijeću roditelja

Roditelju učenika prestaje funkcija člana vijeća roditelja kad njegovo dijete izgubi status redovnog učenika Škole, završavanjem školovanja ili prelaskom u drugu školu, kao i na osobni zahtjev roditelja.

U slučaju kada roditelju prestane funkcija člana Vijeća roditelja na njegovo mjesto na roditeljskom sastanku izabrati će se novi član Vijeća u to:

- u slučaju kada je funkcija člana Vijeća roditelja prestala zbog završetka školovanja učenika, birat će se roditelj iz I. razreda,

- u slučaju kada je funkcija člana Vijeća prestala roditelju zbog drugih razloga, birat će se roditelj iz razrednog odjela koji je učenik pohađao.

 

Vijeće roditelja u školskoj 2022/2023. godini

Razred

Ime i prezime roditelja predstavnika Vijeća roditelja

I-1

Drobnjak Željko

I-2

Zejnelagić Denis

I-3

Amer Đedović

I-4

Špirić Dijana

I-5

Kajević Elvira

I-6

Muharemović Azra

II-1

Kurtalija Omer  

II-2

Gradišić Samija

II-3

Hodžić Admir

II-4

Mujkić Mirela

II-5

Isović Almir

II-6

Papić Lejla

III-1

Tanjaš Seida

III-2

Đozo Azra

III-3

Rovčanin Merhama

III-4

Jovanović Miroslav

III-5

Fejzić Hanka  

III-6

Kučuk Osman

IV-1

Hrbinić Alma

IV-2

Sjerotanović Izudin

IV-3

Đozo Vahid

IV-4

Tukić Ajsela

IV-5

Pleho Alisa    

IV-6

Imamović Adisa